Cilji projekta

Razvili bomo medpredmetno metodologijo, ki bo dijake opozorila na pomembnost zgodovinskega spomina. Skozi zanimiv in aktiven učni proces bodo dijaki ne le postali ozaveščeni o pomembnosti koncepta zgodovinskega spomina, ampak bodo razvili tudi prenosljive veščine, kot so kritično razmišljanje, skupinsko delo, sprejemanje odločitev in kreativnost, prav tako pa bodo postali aktivni državljani in bodo razumeli, kako preteklost vpliva na družbo, v kateri živijo.

S posredovanjem zgodovinskega znanja o določenih dogodkih in njihovega prispevka h gradnji identitete in kolektivnega spomina bomo dijake opogumili, da bodo kritično raziskali te dogodke in jim pomagali razumeti družbo, v kateri živijo.

Učni cilji:

  • pripraviti dijake, da bodo razumeli pretekle dogodke njihovega okolja in ga primerjali z dogajanjem v Evropi,
  • izboljšati poznavanje začetkov ideje o skupni evropski identiteti,
  • ubrati aktivni pristop k procesu učenja, da bi tako dijaki postali aktivni udeleženci,
  • predstaviti teme in probleme, ki so bili do sedaj izključeni iz akademskega izobraževanja, in jih vključiti v učni načrt,
  • uporabiti nove multimedijske tehnologije in z njimi posneti spomine ljudi, ki so bili priče ključnim dogodkom, ter ta material uporabiti v učnem procesu,
  • izboljšati skupinsko delo, kritično mišljenje in sposobnost sprejemanja odločitev pri dijakih.

Družbene in individualne sposobnosti in veščine:

  • povečati pomen medgeneracijskega dialoga in medsebojnega razumevanja,
  • osvetliti pomembnost ohranjanja kolektivnega spomina kot načina razumevanja sedanjosti,
  • okrepiti občutek pripadnosti evropski skupnosti in spodbuditi aktivno državljanstvo med dijaki,
  • predstaviti in ovrednotiti evropski pristop ter lokalni in regionalni zgodovinski spomin.

Comments are closed.